บลจ.กรุงศรี เสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M103 ชูผลตอบแทน 2.65%ต่อปีบลจ.กรุงศรี เสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M103 (KFFIX6M103) อายุประมาณ 6 เดือน  เสนอขายถึงวันที่  29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2557 ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท  จ่ายผลตอบแทนประมาณ 2.65% ต่อปี   

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด  หรือ KSAM เปิดเผยว่า “บริษัทอยู่ระหว่างการเปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M103(KFFIX6M103) อายุประมาณ          6 เดือน  มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น เงินฝากธนาคาร China Construction Bank  (สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง) สัดส่วนการลงทุน 20%  เงินฝากธนาคาร Bank of China (สาธารณรัฐประชาชนจีน  สาขามาเก๊า) สัดส่วนการลงทุน 20%  ตราสารหนี้ EMTN ออกโดยธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China (Asia) (สาธารณรัฐประชาชนจีน, ฮ่องกง) สัดส่วนการลงทุน 15%   ตราสารหนี้ EMTN ออกโดยธนาคาร Agricultural Bank of China  (สาธารณรัฐประชาชนจีน, ฮ่องกง) สัดส่วนการลงทุน 15%  ตราสารหนี้ระยะสั้นออกโดยธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สัดส่วนการลงทุน 10%   ตราสารหนี้ระยะสั้นออกโดยธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สัดส่วนการลงทุน 10%  และตั๋วแลกเงินออกโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) สัดส่วนการลงทุน 10%  ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติประมาณ 2.65% ต่อปี และหลังครบกำหนดอายุโครงการบริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน  เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนต่อไป” 
“กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M103 (KFFIX6M103) เป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้เหมาะกับ      นักลงทุนที่มองหาการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและต้องการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก และต้องการล็อคผลตอบแทน  โดยสามารถลงทุนได้เป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน” 
“สำหรับภาวะตลาดตราสารหนี้โลกนั้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 5-10 ปีปรับขึ้นร้อยละ 0.03 - 0.04 ในขณะที่พันธบัตรในช่วงอายุอื่นๆเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆระหว่างร้อยละ 0.01 - 0.02  ในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยยังคงปรับตัวลดลงต่อ โดยได้แรงหนุนจากเงินลงทุนจากต่างประเทศ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนปรับลงร้อยละ 0.02 – 0.06” นายฉัตรพี กล่าว            
นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี จำกัด โทร. 02-657-5757 หรือ เว็บไซต์ www.krungsriasset.com  หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนเอกสารที่เกี่ยวกับกองทุนได้ที่เว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือที่บริษัทจัดการและสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายก่อนตัดสินใจลงทุน

Comments