PwC เผยธุรกิจครอบครัวอีก 5 ปีถึงยุคเปลี่ยนผ่านสู่ผู้บริหารรุ่นใหม่ พร้อมเล็งยกเครื่องกิจการรับความ

PwC ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สหนึ่งในเครือข่ายบริษัทผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี บริการให้คำปรึกษาด้านภาษี และบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจรายใหญ่ของโลก เผยผลสำรวจ Great Expectation: The next generation of family business leaders ที่ทำการสำรวจทายาทธุรกิจจำนวน 268 ราย ใน 31 ประเทศทั่วโลก 

โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจได้แก่ 
  • ในอีก 5 ปีข้างหน้า ธุรกิจครอบครัว  ทั่วโลกถึง 40% จะส่งมอบกิจการให้ทายาทรุ่นถัดไป โดยในการสำรวจปีนี้พบว่า ทัศนคติหรือความคาดหวังของผู้บริหารรุ่นใหม่  (Next gens) ที่เข้ามาบริหารธุรกิจครอบครัวนั้นเปลี่ยนแปลงไป โดยพวกเขาไม่ได้ต้องการมารับช่วงกิจการต่อเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องการสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นกับตัวธุรกิจ โดยทายาทธุรกิจถึง 88% ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินธุรกิจครอบครัวเพื่อสร้างจุดเด่นให้มีความทันสมัยและความเป็นสากล
  • ทายาทธุรกิจรุ่นใหม่มีการเตรียมความพร้อมในการก้าวขึ้นสู่บทบาทผู้บริหารระดับสูงมากขึ้น โดย70% ของผู้บริหารทายาทธุรกิจครอบครัวทั่วโลกเลือกที่จะทำงานกับบริษัทข้างนอก เพื่อสั่งสมประสบการณ์และนำความรู้ความสามารถก่อนกลับมาทำงานกับธุรกิจของครอบครัวอีกด้วย
  • ปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัว (Family Politics) ยังคงเป็นความกังวลอันดับต้นๆ ของทายาทรุ่นใหม่ โดย 52% ของทายาทธุรกิจครอบครัวกังวลว่า จะต้องเสียเวลาไปกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวเพิ่มขึ้นจาก 36% จากการสำรวจเมื่อปี 2557
  • 3 ช่องว่างสำคัญที่เป็นภัยคุกคามความสำเร็จในการส่งมอบกิจการจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ได้แก่ ช่องว่างระหว่างวัย (Generation gap) ช่องว่างที่เกิดจากการสร้างความน่าเชื่อถือ (Credibility gap) และ ช่องว่างในการสื่อสาร (Communication gap)
  • ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ที่เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจในอี 5 ปีข้างหน้า ไม่เว้นแม้กระทั่งธุรกิจครอบครัว  โดยทายาทธุรกิจมักประสบปัญหาในการโน้มน้าวให้คนรุ่นก่อนหันมาให้ความสำคัญในการนำดิจิทัลมาขับเคลื่อนองค์กร ผลสำรวจระบุว่า 59% ของทายาทธุรกิจไม่แน่ใจว่าบริษัทมีกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล

Comments