PwC คาดตลาดเติบโตสูง ผู้นำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในปี 64 แนะเจาะ 4 อุตสาหกรรมน่าลงทุนในไทยบริษัท PwC ประเทศไทย หนึ่งในเครือข่ายบริษัทผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี บริการให้คำปรึกษาด้านภาษี และบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจรายใหญ่ของโลกเผยรายงานประจำปี Winning in maturing markets 

ทั้งนี้ รายฉบับนี้ทำการวิเคราะห์โอกาสและกลยุทธ์การทำธุรกิจในกลุ่มตลาดเติบโตสูง (Growth markets) ใน 6 อุตสาหกรรมทั่วโลก ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร(Agriculture) อุตสาหกรรมบริการสุขภาพและการศึกษา (Health and Education) อุตสาหกรรมการผลิต(Manufacturing) อุตสาหกรรมค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค(Retail and consumer goods)อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน(Financial services) และอุตสาหกรรมขนส่งและโทรคมนาคม (Transport and communications) โดยอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเหล่านี้ ยังต้องการการพัฒนาและมีโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าไปต่อยอดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เนื้อหาที่น่าสนใจ ได้แก่ 
  • กลุ่มตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง หรือเรียกอีกอย่างว่า กลุ่มตลาดกำลังพัฒนา (Emerging markets)จะกลายเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกภายในปี 2564 ได้โดยคาดว่า อัตราการขยายตัวของจีดีพีของประเทศในกลุ่มตลาดดังกล่าวจะสูงเกือบเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้ว ขณะที่สัดส่วนจีดีพีของตลาดเกิดใหม่จะคิดเป็น 65%ของจีดีพีโลกในอีก 5 ปีข้างหน้า
  • ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของกลุ่มตลาดเติบโตสูงที่กำลังเปลี่ยนถ่ายไปสู่ยุคที่ภาวะตลาดมีเสถียรภาพ (Stable markets) มากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการลงทุนของผู้ประกอบการที่ยังมีอีกมาก ขณะที่จำนวนประชากรอีกหลายพันล้านคนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตจะเข้ามาเสริมกับจำนวนชนชั้นกลางในตลาดนี้
  • นักลงทุนไม่ควรพิจารณาแต่จีดีพีเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเข้าใจถึงบริบทและตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของแต่ละตลาด รวมทั้งคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการเติบโตนั้นๆเพื่อให้สามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
  • 4 กลุ่มอุตสาหกรรมในไทยที่มีโอกาสในการเติบโตอย่างโดดเด่น ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมบริการสุขภาพและการศึกษา อุตสาหกรรมการผลิต และ อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน
  • อย่างไรก็ดี บริษัทที่ต้องการเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจ ต้องพัฒนาความสามารถหลักในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร นวัตกรรม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และกำหนดกลยุทธ์ในการเข้าถึงตลาดเป้าหมาย เพื่อความสามารถในการทำกำไรและความยั่งยืนของธุรกิจ ในส่วนของภาครัฐฯ ต้องเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมแหล่งเงินทุน รวมไปถึงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการลงทุนของภาคเอกชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Comments