บลจ.กรุงศรี เปิดตัวกองทุน KFACHINA-A กองทุนเดียวที่เป็น Active Fund ลงทุนหุ้น A-Shares ของจีน100%บลจ.กรุงศรี เปิดตัวกองทุน KFACHINA-A กองทุนเดียวที่เป็น Active Fund ลงทุนหุ้น A-Shares ของจีน100%  

บลจ.กรุงศรี เปิดตัวกองทุน KFACHINA-A กองทุนเดียวที่เป็น Active Fund ลงทุนหุ้น A-Shares ของจีน100%    เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจยุคใหม่ของจีนซึ่งเติบโตสูงกว่าตลาดรวม  และได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและการปฏิรูปเศรษฐกิจในระยะยาว  กองทุน KFACHINA-A มีนโยบายลงทุนในกองทุนหลักระดับ 5 ดาวจาก Morningstar** (ที่มา :Morningstar ณ 31 ธ.ค. 60)  ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ UBS (Lux) Investment SICAV-China A Opportunity Fund เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 26 ก.พ. – 5 มี.ค. 61

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม  มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  / การจัดอันดับดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับ AIMC แต่อย่างใด
กองทุน KFACHINA-A มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ UBS (Lux) Investment SICAV-China A Opportunity Fund (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ความเสี่ยงสูงระดับ 6
กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า  เงื่อนไขผลตอบแทน  และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

Comments