เมืองไทยประกันชีวิต ประกาศผลรางวัล ‘Muang Thai Life AssuranceHospital Awards 2017’เมืองไทยประกันชีวิต ประกาศผลรางวัล
‘Muang Thai Life AssuranceHospital Awards 2017’
ยกระดับมาตรฐานบริการที่เป็นเลิศเพื่อมอบให้กับลูกค้า

บ่ายวันนี้ (27 ก.พ.61) ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ โครงการ  Muang Thai Life Assurance Hospital  Award2017 เป็นประธานมอบรางวัล ‘Muang Thai Life AssuranceHospital Award2017’ แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพร่วมกับบริษัทฯ ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมีพลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบกในฐานะประธานกรรมการโครงการฯ และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ในฐานะกรรมการด้านสื่อมวลชน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมในพิธี โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรม  Sheraton Grande Sukhumvit

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดโครงการMuang Thai Life AssuranceHospital Award2017 ขึ้นเป็นปีที่ 3  เนื่องจากที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และโรงพยาบาลคู่สัญญา 295 แห่งทั่วประเทศ ในการยกระดับการให้บริการด้านการประกันสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่เป็นเลิศ มีมาตรฐาน และเกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัทฯ ในการเข้าไปอยู่ในใจลูกค้า ภายใต้นโนบาย Customer @ the Heart  โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ระหว่างผู้เอาประกัน โรงพยาบาล และบริษัทฯ รวมไปถึงความร่วมมือกันในการพัฒนาบริการและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หันมาให้ความสำคัญและดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น


โดยการมอบรางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017  แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้แบ่งออกเป็น

รางวัลสูงสุด The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017
สำหรับโรงพยาบาลที่มีคะแนนรวมทุกด้านสูงสุด

และรางวัลความเป็นเลิศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย
1.    รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า
2.    รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่
3.    รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์
4.    รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร
5.    รางวัลด้านการดูแลใส่ใจเป็นเลิศ

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาโรงพยาบาลที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว จะประเมินจากข้อมูล 2 ส่วนหลัก คือ 1.ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการผ่านโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ 2.ความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกันที่ใช้บริการในโรงพยาบาล โดยจะมีบริษัทให้บริการวิจัยการตลาดและการประเมินผลชั้นนำของโลกเป็นผู้สำรวจ ทั้งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการแพทย์ ด้านการบริการด้านสื่อมวลชน และด้านสังคมและจริยธรรม ร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและน่าเชื่อถือ
นายสาระ กล่าวอีกว่า รางวัลดังกล่าวจะเป็นเครื่องตอกย้ำให้ผู้เอาประกันมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการที่ได้รับ อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวั และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้พนักงาน รวมถึงองค์กรได้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

Comments